کاربرد فیلتر پست کربن در صنعتی و نیمه صنعتی

فیلترپست کربن

فیلترهای پست کربن به شکل کپسولی، پرشده از دانه های کربن فعال دانه ای (گرانول، زغال اکتیو ) بوده و در دستگاه هایی با فرایند اسمز معکوس بعنوان فیلتر مرحله پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد .این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری آب در داخل مخزن را از بین برده و همچنین باعث شفافیت واز بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب می شود زمان تعویض آن

به مدت زمان سپری شده از بکارگیری و میزان مصرف آب بستگی دارد این کارتریج یک بار مصرف بوده و بعد از انسداد منافذ کربن فعال باید تعویض گردد و زمان آن براساس میزان مصرف آب به واحد گالن روی فیلتر درج گردیده است. به طور معمول عمر آن را در حالت مصرف عادی دوازده ماه در نظر می گیرند .در یک ظرف این کاتریج یک فلش جهت دار قرار دارد که در هنگام نصب باید به این امر دقت گردد که جهت مسیر ورود و خروج آب در جهت فلش قرار گیرد . این فیلتر به عنوان فیلتر مرحله پنجم نیز نامیده می شود.

ویژگی ها و مزایا :

.از بین رسوبات

.کاهش طعم و بوی آب و حذف کلر و سایر آلاینده های شیمیایی

کاربردها:

فرایند اسمز معکوس

یخچال ها فریزرها و یخ سازها

بستنی سازها

کاربرد صنعتی

Post carbon filter in the form of capsules, filled with grains of granular activated carbon (granular, active charcoal) and Reverse Osmosis system with a five stage filter and tank after use. This filter effects retention of water in the tank destroyed and also from the loss of transparency, color, odor and unpleasant taste of water is time to replace it
The time elapsed from the use and water consumption depends on the disposable cartridge and after blocking the pores of the activated carbon must be replaced and time based on water consumption in gallons, the filter has been inserted.. This filter is also called as a five stage filter.
Features and benefits:
Since the sediments
The decrease of the taste and smell of the water and remove chlorine and other chemical pollutants
Applications:
Reverse Osmosis
Refrigerators, freezers and ice makers
Ice cream maker
Industrial applications

Anti Askalant, corrosion reservoirs, desalination active coal industry, solar desalination equipment, household water purifier best price, domestic water purifier prices, water desalination plant, industrial, household alkaline water purifier, household water purifier Qom, domestic water purifier prices, domestic water purifier Karaj, domestic water purifier brashnikowii, freshwater mussels, design, desalination, fresh water aquarium design, install desalination, desalination, industrial prices