مقدار دفع در سیستم اسمز معکوس

مقدار دفع در سیستم اسمز معکوس

مقدار دفع عبارتی است که بیان می‌کند یک ممبرین چند درصد از ذرات ورودی را در خود نگه‌ می‌دارد. برای مثال ، مقدار 98٪ دفع برای سیلیکا یعنی این ‌که ممبرین 98 درصد از سیلیکای ورودی را در خود نگه می‌دارد و یا این ‌که 2 درصد از سیلیکای ورودی قادر خواهند بود از میان ممبرین عبور کنند و وارد جریان آب تصفیه شده شوند (این مقدار را “عبور نمک” می‌نامند).

مقدار دفع یک ذره‌ی مشخص با استفاده از معادله‌ی زیر محاسبه می‌شود :

[(Cf – CP)/ Cf] × 100 = ٪ مقدار دفع ادامه خواندن “مقدار دفع در سیستم اسمز معکوس”