ممبران ها از لحاظ ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی

ممبران ها از چند لحاظ تقسیم بندی می گردند . انواع این تقسیم بندیها بر مبنای ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی، اندازه حفره ممبران، جنس و مدول ممبران می باشد که در ادامه به بررسی تک تک آنها می پردازیم. ادامه خواندن “ممبران ها از لحاظ ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی”