بازیافت در سیستم اسمز معکوس

بازیافت در سیستم اسمز معکوس

بازیافت (که بعضی اوقات “تبدیل” نامیده می‌شود) عبارتی است که توضیح می‌دهد چه‌درصدی از حجم آب ورودی “بازیابی” یا تصفیه شده است. معمولاً ، مقدار بازیافت در سیستم RO تقریباً بین 50 تا 85 درصد است ، در بیشتر سیستم های طراحی شده مقدار بازیافت 75درصد درنظر گرفته می‌شود. ( مقدار بازیافت در مدول‌ ممبرین با بافت مارپیچی از 10 تا 15 درصد متغیر می‌باشد ). اگر مقدار بازیافت یک سیستم مساوی با 75 درصد باشد یعنی به‌ازای هر 100gpm  جریان ورودی ، 75 gpm  آب تصفیه شده و 25  gpm جریان غلیظ شده تولید خواهد شد. مقدار بازیافت از طریق معادله‌ زیر محاسبه می‌گردد: ادامه خواندن “بازیافت در سیستم اسمز معکوس”

نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس

نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس

یک سیستم RO بر مبنای نرخ شدت جریان تولید شده ، سنجیده می‌شود. انتظار می‌رود که یک سیستم RO 800 gpm ، به اندازه‌ 800gpm  آب تصفیه شده تولید نماید. معمولاً شدت جریان‌های ورودی و دفع شده ، برابر با مقادیر پیش‌بینی شده در جزئیات طراحی نیستند ( این مقادیر معمولاً با معلوم بودن نرخ شدت جریان آب تصفیه شده و درصد بازیافت محاسبه می‌شوند). ادامه خواندن “نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس”

ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت

فیلتر شنی: جهت حذف املاح معلق از جمله گل و لای ، باکتری ها و پلانگتونها

فیلتر کربن اکتیو: به منظور حذف رنگ، بو، طعم نامطبوع آب، کلر اضافی، مواد آلی

ادامه خواندن “ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت”

سیستم تصفیه آب صنعتی

اسمز معکوس Hyper Filtration فرایندی است فیزیکی که قادر می باشد 99درصد جامدات محلول موجوددر آب (TDS) و کلوئیدی  مواد آلی محلول و غیر محلول ، اندوتوکسین ها ،ویروس ها ، باکتری ها و آلاینده های میکروبیولوژی را به کمک غشاء نیمه تراوا حذف نماید .

ادامه خواندن “سیستم تصفیه آب صنعتی”