بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

این محصول به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار به کار می رود  و به علت داشتن ترکیبات پلی فسفات  دیرتر در آب هیدرولیز شده و لذا مشکلات افزایش TDS و Ph ناشی از کاربد فسفات های معدنی را ندارد . ادامه خواندن “بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار”