روش آبیاری لوله های قطره ای

یکی از جدید ترین روش های آبیاری است که استفاده از آن با حمایت سازمانهای کشوری رو به گسترش است .

مزیت های سیستم آبیاری قطره ای :

انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان اب دهی

کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات  و امراض

عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس  و ایجاد کانال ادامه خواندن “روش آبیاری لوله های قطره ای”

تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی

فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.

پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازیابی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد. ادامه خواندن “تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی”