عملکرد دستگاه R.O صنعتی

1-پمپ فشار بالا (High – pressure pump )

پمپ فشار بالای واحد R.O       جهت تامین فشار لازم، برای غلبه بر فشار اسمزی آب ورودی به غشاء های R.O تعبیه میگردد.

ادامه خواندن “عملکرد دستگاه R.O صنعتی”