فیلتراسیون 5 میکرون بعدازسختی گیری و فیلتراسیون وکاربرد آنتی اسکالانت

فیلتر 5 میکرون

 جرمهای ریز آب که قابلیت عبور آن PP  مرحله بهد از فیلتر شنی  فیلتراز پیش تصفیه را دارد را نیز فیلتر 5 میکرون حذف مینماید و در نهایت کیفیت  تصفیه آب به کیفیت مطلوب نزدیک میشود و بهترین حالت این فیلتر هم این است که از روش اصولی این فیلتر استفاده شود که نوع انتخاب هوزینگ 5 میکرون از نوع مرغوب باشد که آب خام از بغل فیلتر ها به داخل دستگاه عبور نکند

 فیلتر رزین در صورت نیاز که اگر آب سختی بیش حد داشته باشد و یا اگر مواد شیمیایی محلول آب بالا باشد حتما و ضروری است که در این مسیر دستگاه نصب گردد ولی اگر کیفیت سختی و شیمیایی محلول آب نرمال باشد بازهم بهتر است که سختی گیر رزینی نصب گردد ترجیحا هم فیلتر رزینی میکس بد نصب گردد

 

جهت جلوگیری از آسیب به الکنرو موتور میکسر از سطح سنج استفاده نموددلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و   آب شیرین کن  و ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس ،,  و اصظلاحا پدیده scaling به وجود می آید. از جمله موادی که روی غشای پلی آمید ( ممبرین) رسوب می کنند، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند ولیکن مشکل ساز می باشند. جهت جلوگیری این نمک های محلول بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO آنتی اسکالانت Antiscalant  تزریق می شود.

Water tiny worms that can pass through the filter sand filter after the pre-treatment stage PP has also filters
5 microns will be removed and the water quality and the best quality near the
Filter is that this filter principle method used to select the type of housing 5 microns of
Quality of the raw water filter into the device side does not Bvrbvr resin filter if necessary if water hardness level is too high or if water soluble chemicals
Be sure and it is essential that the device be installed in this way, but if the quality of hardness and water soluble normal
Is a good idea is to install a water softener resin is preferably a resin filter to be installed bad mix
To prevent damage to the engine Alknrv mixers of level gauge is used Nmvddlyl salts
Water purification systems and reverse osmosis water desalination and create congestion and sediment
Micron polyamide reverse osmosis membrane pores, and Aszlaha scaling phenomenon occurs. From
Including those on polyamide membrane (membrane) deposited can be calcium carbonate (CaCO₃),
Calcium sulfate (CaSO₄), barium sulfate (BaSO₄), and strontium sulfate (SrSO₄) noted. Sediments
Silica (SiO₂) and calcium fluoride (CaF) are less common, however, are problematic. To prevent this
Soluble salts on membranes to water entering the RO system is injected anti Askalant Antiscalant

Anti Askalant,Tap water softener, water softener, shore tanks, hydraulic tanks, solar desalination, desalination home, solar desalination, desalination, industrial, Qeshm desalination, desalination agriculture, anti Askalant, anti Askalant Dkst, anti Askalant msds, Askalant anti-German, anti-Askalant of antiAntibiotic consumption Askalant can , anti Askalant What? , Anti Askalant properties, sales of anti-Askalant