واکنش های غذایی سیلیس

واکنش های سیلیس

سیلیس انتقال و جذب سایر عناصر غذایی را تشدید می کند. مکانیسم این عمل تاکنون کاملاً شناخته نشده است ولی احتمالاً به خاطر بهتر شدن ساختار سلولی و افزایش فعالیت ناشی از سیلیس است. کاربرد این عنصر شرایطی را که موجب بروز کمبود عناصر مختلف می گردد، کاهش می دهد (برای مثال آهن و کلسیم). در شرایطی که قابلیت دسترسی نیترات کم باشد سیلیس جذب آن را افزایش می دهد. در نتیجه مقدار نیترات درگیاه افزایش می یابد. همچنین اگر غلظت نیترات در گیاه کافی باشد به منظور پیشگیری از بروز سمیت، سیلیس، تجمع نیترات را کاهش می دهد.سیلیس مشابه به همین روش جذب بور را نیز تنظیم می کند. در جاهایی که غلظت بور بالا باشد، جذب آن بور را کاهش و در جاهایی که مقدار بور کم باشد، جذب آن را افزایش می دهد. فسفر و روی واکنش منفی نسبت به هم دارند. زمان استفاده از کودهای فسفر بالا و یا در خاک هایی که فسفر زیاد است کمبود روی ظاهر می شود. سیلیس تجمع سمی فسفر را درون سلول های گیاهی کاهش داده و از بروز کمبود های عنصر روی ناشی اززیادی فسفر جلوگیری می کند. سیلیس همچنین موجب کاهش اثرات مسمومیت عناصر آهن، آلومینیوم ، کادمیوم و منگنز به ویژه در خاک های اسیدی می شود.

Silica Sayrnasrghzayy intensify the absorption transition. The mechanism of action is not well known but is likely to increase because of better Sakhtarslvly Azsylys activity is due. It is a situation which can be used Brvzkmbvd Nasrmkhtlf reduce (for example, iron and calcium). Conditions that low nitrate availability increases the absorption of silica. As the plant grows Mqdarnytrat. The plant is sufficient to prevent Azbrvzsmyt Agrghlzt nitrate, silica, to reduce the accumulation of nitrate.
Nyztnzym Bvrra the same silica absorption. Bvrbala concentration is in place, reducing its absorption Bvrra Mqdarbvrkm Vdrjahayy that is, it increases the absorption. P and the reactions are negative. Fsfrbala Azkvdhay time or Dkhak Fsfrzyad is that zinc deficiency appear. Silica Fsfrra toxic accumulation within plant cells and reduce the occurrence of zinc deficiency caused by phosphorus to prevent Azzyady. Silica also reduces the effects of poisoning Nasrahn, aluminum, cadmium and Mn are particularly acidic soils. Silica, water tank, chlorination pumps, replacement of silica, silica Ra, amorphous silica, silica Azandarian, water silica, silica pearls, micronized silica, silica is, colloidal silica, silica Drbtn Nano, nano-silica sales, is silica nanoparticles, nano-silica colloidal the role Drbrnj silica, the silica plant

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *