انواع و خواص فاضلاب ها

فاضلاب ها

1-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)

خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرها تغییر می کند.

رنگ فاضلاب –  رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری ، فاضلاب کهنه : تیره و سیاه )

بوی فاضلاب- ناشی از گازهای است که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آید . بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می باشد.(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهمترین گازی است که از کار باکتری های هوازی تولید می شود.)

درجه ی اسیدی – فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند . با شروع عمل گندیدگی درجه ی اسیدی فاضلاب کاهش می یابد. ( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن)

دمای فاضلاب-  به علت فعالیت باکتری های آن، درجه ی گرمای فاضلاب  معمولا بیشتر از درجه ی گرمای آب در همان محیط است .

مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.1 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد.، که نزدیک به نیمی از آنرا موادآلی و بقیه آنرا مواد معدنی تشکیل می دهد.

وزن مخصوص فاضلاب – در حدود 0.99 تن بر متر مکعب است.

2- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده ی کارخانه دارد.

مهمترین تفاوت های فاضلاب صنعتی با خانگی :

1-   امکان وجود مواد و ترکیب های شیمیایی سمی در فاضلاب کارخانه بیشتر است.

2-   غالبا خاصیت خورندگی بیشتری دارد.

3-   خاصیت قلیایی و یا اسیدی زیاد دارد.

4-   امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر می باشد.

نکته : تنها بخشی از فاضلاب کارخانه ها که تقریبا در تمام کارخانه ها خاصیتی یکسان دارند، فاضلاب بدست امده از تشکیلات خنک کننده ی آنها است.

3- فاضلاب های سطحی( آب های سطحی)  ( Storm  water)

بیشترین بخش ماد خارجی را در این فاضلاب ها مواد معدنی مانند ماسه وشن تشکیل می دهند.فاضلاب سطحی ناشی از بارندگی بسته به طول و نوع مسیری که در روی زمین طی می کنند می توانند کاملا تمیز ، نسبتاتمیز و یا خیلی کثیف باشند.

1. Household Waste (Domestic wastewater)
Domestic wastewater at an almost identical properties and the concentration depending on the amount of water consumption per capita in urban change.
Color Wastewater – Wastewater color representing its life. (New sewer: gray, old sewer: dark)
The smell of sewage – from gas that comes from the decay of organic matter. Most of the old sewer smell is caused by H2S gas. (Hydrogen sulfide activity of anaerobic bacteria, carbon dioxide, the gas that is produced from anaerobic bacteria.)
Degree of acidity – pure and fresh domestic wastewater are usually neutral or alkaline leaning. With the start of the acidic wastewater is reduced sepsis. (Increased temperature, increased speed putrefaction)
Wastewater temperature – due to its antibacterial activity, grade waste heat is often higher than the temperature of the hot water in the environment.
Foreign matter in the wastewater – the amount of foreign material in the water is 0.1 percent and the rest of it., Nearly half of it organic, and other minerals to form.
Specific gravity sewer – about 0.99 tons per cubic meter.
2. Industrial Wastewater (Industrial wastewater)
Properties of industrial wastewater and wastewater plants are completely dependent on the type of products factory.
The main differences with household waste:
1. The possibility of chemical substances in the wastewater plant is poisonous.
2. There are more corrosive.
3. It is too alkaline or acidic.
4. The possibility of living is lower.
Note: only a part of the sewage plants that have the same property in almost all plants, waste water cooling is obtained from the organization.
3. Surface drainage (surface water) (Storm water)

Sewage,
Where sewage shed,
Sewage treatment plants,
Sewage plants,
Of sewage,
Sewage treatment,
Sewage houses,
Waste output standards,
Sewage pollution,
Sewage farms,
Where sewage flows,
Where is the sewage homes,
Where sewage spill,
Why waste the door is round,
Where sewage houses sheds,
Sewage houses where it goes,
Sewage car washes,
Slaughterhouse wastewater,
Sewage alleys,
Sewage plants, farms,

Water-west point, Aqua Sana water treatment, water purification, water purification Life salty water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *