فرآیند کلرزنی در گندزدایی آب و فاضلاب

فرآیند کلرزنی در تصفیه آب

گرچه نخستین مورد استفاده از ازن در تصفیه آب جهت گندزدایی هم زمان با اولین مورد کاربرد کلر برای همین منظور بوده ،ولی در حال حاضرازن زنی تنها درکشورهای معدودی مورد استفاده قرار می گیرد. در دنیا ، تمایل روز افزونی در استفاده از ازن زنی جهت تصفیه آب وجود دارد ،چرا که خواص سرطان زایی مورد تردیدی برای تری هالومتان وجود دارد ، تری هالومتانها از واکنش کلر با ترکیبات آلی طبیعی موجود در آب بوجود می آیند. ازن گاز بسیار واکنش پذیر است که با تخلیه های الکتریکی در حضور اکسیژن تولید می شود. بارزترین مشخصه گاز ازن بوی بسیار تند آن است.درحقیقت کلمه ازن از یک کلمه یونانی به معنای بوئیدن مشتق می شود برای استفاده ازاین گازباید ازرفتار فیزیکی و شیمیایی آن آگاهی داشت. خواص فیزیکی شیمیایی ازن مهم می باشد چون عوامل پیچیده ای بر حساسیت ، واکنش پذیری ، خود تلاشی و پایداری آن اثر می گذارد.

 

Although the use of ozone for water purification chlorine to disinfect the time the first application was for this purpose, but Hazrazn woman is only used in a few countries. The world’s growing interest in the use of ozone disinfection water treatment exists, as the carcinogenic properties of doubtful there for trihalomethanes, THMs from the reaction of chlorine with organic compounds present in the water naturally arise. Ozone is highly reactive gas discharges in the presence of oxygen. The most striking characteristic pungent odor of ozone it.
In fact, the word ozone is derived from a Greek word meaning smell to be aware of the physical and chemical behaviors Gazbayd. Chemical and physical properties of ozone is important because of the sensitivity of the complex, reactive, it affects their sustainability efforts.

Aqua Clean water treatment, water purification Kvatk, industrial water and wastewater treatment equipment female machine chlorine, chlorine woman, the woman chlorine water, the chlorine gas chlorination system Gazy, woman, female chlorine pump station chlorination, chlorine, chlorine woman female auto , chlorination of water, waste water chlorination, chlorine water, chlorine gas tank chlorination Mkhazn,