تصفیه فاضلاب بهداشتی (روش های بیولوژیکی)

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب بهداشتی

به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیسمهای درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند. از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند. در ذیل به بررسی برخی روشهای معمول در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می پردازیم.روش لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن میباشد. این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. همچنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

ملاحظات:

۱- لجن دفعی این روش بسیار کمتر از لجن دفعی روش لجن فعال است.

۲- لجن دفعی کاملا تثبیت شده بوده و نیاز به هضم ندارد.

۳- این سیستم نسبت به تغییرات کیفیت فاضلاب و همچنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است.

۴- توصیه می گردد که برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی از این روش استفاده گردد.

۵- چنانچه فاضلاب حاوی مواد سمی و شیمیایی با مقادیر بالا نباشد، این روش بطور موثری قابلیت کاربرد را برای تصفیه فاضلاب دارد.

۶- استفاده از این روش برای ظرفیتهای ۳۰۰-۱۰ مترمکعب در روز بصورت پکیج فلزی و برای ظرفیتهای بالاتر بصورت بتنی پیشنهاد می گردد.

۷- همانند روش لجن فعال به تجهیزات هوادهی نیاز دارد.

فرآیند Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)

در فرایند IFAS از تلفیق رشد چسبیده و معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سیستمهای IFAS مزایای گسترده تر ی را نسبت به فرایندهای متداول لجن فعال (سیستم های دارای رشد معلق ) دارا هستند. این سیستم ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی انعطاف پذیری و قدرت تصفیه بیشتری را دارا می باشند. مزایای ذکر شده در فوق با تعبیه مدیاهای مناسب در درون حوضچه هوادهی لجن فعال حاصل می گردد.با قرار گرفتن مدیا در داخل حوضچه هوادهی لجن فعال، زیست توده بیشتری تشکیل می گردد). (بدون آنکه سبب افزایش بارگذاری جامدات به حوضچه ته نشینی بگردد). در این حالت بدون نیاز به افزایش بخش سازه ای و تنها با افزایش مدیا و تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاری آلی و هیدرولیکی به واحدهای لجن فعال افزایش می یابد. در واقع در این سیستمها زیست توده متصل به مدیا مسب افزایش راندمان عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی با افزایش زیست توده مقاومت فرایند در برابر شوکهای بارگذاری آلی و هیدرولیکی افزایش می یابد.

To those of the ways in which the biological processes used for wastewater treatment, biological methods say. In these micro-organisms (including bacteria) play a major role in the treatment process because they use their internal Azmkanysmhay organic matter in wastewater and use it to attract new cell production and energy use. Since a major share of wastewater pollutants are organic materials, using biological methods are now widely used for wastewater treatment is. Biological methods are able to lower costs, a wide range of pollutants to their treatment. Below we examine some common methods in biological wastewater treatment. Extended aeration activated sludge method

In this process, activated sludge treatment process in accordance with the difference that in order to reduce the volume of sludge and its complications have been improvements in treatment. These reforms include hydraulic retention time and sludge age is increasing. These changes have led to significantly reduce the amount of waste sludge. As well as system stability and resistance to increased volatility qualitative and quantitative inputs. Flexibility and stability of this system has caused in our country today this method is widely used for the treatment of sewage and industrial hygiene.

Remarks:

1. The sludge waste sludge waste activated sludge method is much less than this.

 2. The waste sludge is firmly established and need not digest.

3. The quality of sewage systems, as well as to changes in the volume of daily incoming waste water resistant.

4. recommended that this method be used for wastewater treatment plant health.

5. If the waste does not contain toxic in high doses, it is effectively applied for wastewater treatment.

6. The use of this approach for capacities from 300 to 10 cubic meters per day as metal packages for higher capacities in concrete is recommended.

7. As activated sludge aeration equipment needs.

The process of Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)

IFAS process of integration and suspended growth biological adhesive can be used simultaneously. IFAS systems wider benefits compared to conventional activated sludge processes (suspended growth systems) possess. These systems are in addition to the high resistance to organic and hydraulic shock loading flexibility and power to have more treatment. The advantages mentioned above with the appropriate media embedded in the pond aeration activated sludge aeration basins achieved record matches the media in activated sludge, biomass formation is greater). (Without increasing the load of solids settling basin down). In this case, without the need to increase the structure and the increase of organic loading and hydraulic media and the amount of aeration activated sludge units increases. In fact, these systems are connected to the Media Msb biomass is increasing the efficiency of the wastewater treatment plant. On the other hand increase the resistance against shock loading of organic biomass and hydro increases.

 Anti Askalant, water-purification equipment, industrial and semi-industrial degreasing reverse osmosis desalination, desalination Joker, Nano desalination, desalination home installation training, anti-fouling device, magnetic, desalination installation guide, antifouling Kvlr, installing desalination, the price of anti-fouling, anti-fouling price Bhrshd, of anti-fouling, anti-fouling liquid package, how desalination, maps desalination, desalination plant

  • تصفیه فاضلاب صنعتی language:fa
  • روش های تصفیه آب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *