فرایندهای تصفیه آب در تصفیه خانه ی آب

آبگیر

آشغالگیر

تصفیه شیمیایی مقدماتی

ته نشینی مقدماتی

توریهای آب های سطحی

هوادهی

انعقاد و لخته سازی

سختی گیری

فیلتراسیون

جذب

فلوئور زنی و فلوئور زدایی

تثبیت

گندزدایی

ذخیره سازی

Intake

Consuming junk

Preliminary chemical treatment

Preliminary sedimentation

Mantle surface water
Aeration

Coagulation and flocculation

Softening

Filtration

Absorption

Fluoridation and fluoride removal

Consolidation

Disinfection

Storage

Water Purifier puricom, Water Purifier sure life, home water purification system water purification aqua tek soft water, domestic water treatment in Karaj, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, Purifier household water tek, home water treatment system in Karaj, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, representing the Branch Household water treatment, water purification units representing soft water, water purification units representing water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *