کلر زنی گازی

کلرزنی گازی

اگر کلر زن گازی مورد استفاده قرار می گیرد ، رعایت نکات زیر نیز در نصب و راه اندازی و بهره برداری آنها ضروری است :

الف) کپسولهای گاز و مدار تزریق و انبار باید در محلی جداگانه مستقر شوند ( معمولاً وقتی میزان تزریق از 10kg/h بیشتر باشد ، این کار انجام می شود ).

ب ) جهت جلوگیری از یخ زدگی کپسولها باید دمای محل استقرار کپسول گازی 10-20 درجه سانتیگراد باشد و نباید از 40درجه سانتیگراد بیشتر شود .

ج) حداکثر گاز خروجی از یک کپسول گاز کلر ، 185 kg/h است . اگر کلر بیشتر مورد نیاز است ، دو کپسول در حال کار به فاصله یک متر از یکدیگر و 0/8 متر از دیوارها قرار گیرند

د) لوله ها و اتصالات در تماس با گاز کلر باید زنگ نزن و مقاوم باشند .

ه ) از تابیدن نوز خورشید و ضربه زدن به کپسولهای گاز جلوگیری شود و برای انتقال گاز کلر تحت فشار کپسول از لوله P.V.C استفاده شود .

و )نصب دوش آب در اتاق محل نصب کپسولها ضروری است و در صورت نشت گاز کلر با کمک محلولهای رقیق آمونیاک که تولید دود سفید رنگ می نماید ، نشت کلر مشخص می شود در چنین شرایطی ورود به محل باید باماسک و کپسول اکسیژن انجام شود .

ز) وجود حوض اشباع از آهک برای مواقع اضطراری جهت انداختن کپسولهای نشت دار داخل آن در تصفیه خانه های بزرگ ضروری است .

If a woman chlorine gas is used, observe the following points in the installation, commissioning and operation
They should be taken:
A) gas capsules and injection circuit and storage should be located in a separate place (usually when the injection of
10kg / h higher, it gets the job done).
B) for the prevention of freezing temperatures, where the capsule gas canisters should be 10-20 ° C
Should not exceed 40 ° C.
C) the maximum exhaust gas of a chlorine gas cylinder, 185 kg / h is. If chlorine is needed most, two capsules
Working distance of one meter from each other and the walls are 0.8 meters
D) pipes and fittings in contact with the chlorine must be resistant stainless.
E) the sun was still shining and hit the gas capsules and prevent the transport of pressurized cylinders of chlorine gas
P.V.C tube used.
And) install a shower in the room and if necessary to install canisters of chlorine gas leak with a dilute solution
The white smoke is produced ammonia, chlorine leak is determined in such circumstances must enter the site
And the oxygen mask done.
G) The existence of a pool of saturated lime emergency spill inside the capsules to drop in refinery
Large necessary.

Gas chlorination,
Woman chlorine gas devices,
Gas chlorination,
Woman chlorine gas sales,

ALKosAR water treatment, household water purifier, home water treatment device tested royal softener, water softener definition, exchange resin, electronic anti-fouling system, water softener Radiator, anti-fouling, anti-fouling water, antifouling electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment, sediment control pills, anti-fouling

  • دستگاه کلر زن alpha

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *