کلرزنی مخازن آب

کلرزنی مخازن آب

روش کلر زنی مخازن آب

کلرینه کردن آب مخازن:  ابتدا حجم مخزن را معین نموده، سپس به ازای هر متر مکعب ( 1000لیتر ) آب از 3 تا 5 گرم پـــــــودرپرکلرین استفاده می شود. کلرینه کردن مخازن به روشهــای دستی و مکانیکی انجام می شود که در روش دستی لازم است حتماً پس از اضافه کردن محلول کلر آب مخزن به هم زده شود. بعد از گذشت نیم ساعت در صورت مناسب بودن نتیجه کلرسنجی آب قابل مصرف است قابل ذکر است که نتیجه کلرسنجی در کلیه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف شبکه لوله کشی باید در حد مطلوب باشد . حد مطلوب  آخرین شیر مصرفی شبکه ./ 8  تا 1  PPM  (قسمت در میلیون )

طرز تهیه و استفاده از محلول کلر مادر

از ترکیب سه قاشق مرباخوری- ( ۱۵ گرم )از پودر پرکلرین۷۰درصد در یک لیتر آب ، کلر مادر بدست می آید که باید در یک بطری تیره رنگ یا پوشیده با کاغذ آلومینیوم نگهداری شود . ۳ تا ۷  قطره از این محلول کلرمادر در یک لیتر آب بمدت ۳۰ دقیقه آنرا بهداشتی و قابل شرب می نماید .

نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدیدالاحداث

حجم مخزن به متر مکعب

درصد خلوص کلر

کلر مورد مصرف به کیلو گرم

ساعت ماند کار

قبل از گند زدائی، جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازای هر متر مکعب 43 گرم پرکلرین 70 درصد به صورت محلول آماده نمود. بعد از این مرحله چندین بار با آب مخزن را شستشو می دهیم طبق جدول زیر مقدار کلر مورد لزوم محاسبه گردد.

Chlorination of water tanks
Chlorinated water tanks, the tank volume is specified, then for every cubic meter (1,000 liters) of 3 to 5 grams of high chlorine is used. Chlorination tanks to manual and mechanical methods should be done by the conventional method after adding chlorine solution is stirred tank. After half an hour, if appropriate chlorine measurement result is usable water is noteworthy that the chlorine measurement result at all hours of the day and in different parts a network of pipes be desirable. Last milk optimal network ./ 8 to 1 PPM (parts per million)
How to prepare and use a chlorine solution mother
The combination of three teaspoons – (15 g) of powder in one liter of water filled with 70% chlorine, chlorine mother comes in a bottle that should be kept dark or coated with aluminum paper. Mother 3 to 7 drops of chlorine solution for 30 minutes in a liter of water to the sanitary and drinking.
How disinfection tanks were repaired or new builder
Volume in cubic meters
Purity chlorine
Chlorine is used in kilograms
Hours of work will
Before disinfection, internal wall with a wire brush for cleaning and washing tanks and the volume is 43 grams per cubic meter tank filled with 70% chlorine solution ready to be. After this phase, washed several times with water tank will be calculated according to the following table shows the amount of chlorine needed.

Reverse osmosis, water puri water, water purification, water treatment Aqua Life water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, scrubbers domestic water, soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of water water Purifier tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

Chlorination of water tanks
Chlorine solution,
Mother chlorine solution,
Chlorhexidine solution,
Chlorhexidine solution,
Anti-chloride solution,
Prepare a solution of chlorine mother,
Traian solution of chlorine,
Claire etching solution,
Prepare a solution of chlorine,
How to prepare a solution of chlorine mother,

  • دستگاه تصفیه آب خانگی water safe language:fa

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *