ویژگی و اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار

اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار

یک دیگ بخار در حالت کلی دارای پوسته یا بدنه یا شل ، کوره اصلی و فرعی و لوله های پاس های حرارتی و اجزا و اتصالات دیگر می باشد. دیگ های بخار اصولا در سه نوع واترتیوب و فایرتیوب و طرح ترکیبی ساخته می شوند. انواع دیگ بخار واترتیوب یا لوله آبی اکثرا در صنایع تامین نیرو مانند نیروگاه های تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد و دیگ های بخار لوله آتشین یا فایرتیوب در صنایعی که بیشتر نیاز به تولید بخاراشباع دارند مانند صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.هوا رسانی دیگ ، ساختمان بدنه دیگ بخار که شامل موارد زیر است: بدنه خارجی دیگ بخار ،کوره و اتاقک احتراق ، لوله ها ، تمیزکاری و کنترل دیگ ، نصب دستگاه های خارجی دیگ بخار ، تجهیزات و اتصالات دیگ بخار ، مشعل مایع سوز ، جرقه زن الکتریکی گازی ، داصول کار پمپ و عرضه سوخت.

General state of the body or shell casing or a boiler, furnace, heat passes major and minor piping and fittings components is another. Boilers Bkharasvla in three Vatrtyvb and Fayrtyvb and are made of a combination. Boilers Vatrtyvb or water pipes, mostly in industries such as power plants and boilers used in fiery Bkharlvlh or Fayrtyvb industries that produce Byshtrnyazbh Bkharashba such as the food industry are used. Air supply boilers for body building Bkharkh include the following: foreign body boiler, furnace combustion Vataqk, pipes, cleaning and control of boilers, boiler installation of an external device, fitting the boiler, burner, liquid fuel, electric ignition gas, fuel supply pump and principles.

Boiler – Bvylr, charcoal filter, carbon filter technology industrial boilers, boiler Namjv, Nazarian boiler, boiler plant, boiler plant, boiler plant, water tube boilers, boiler Oatmeal Beck, boiler Wikipedia system Bkhar, boilers boilers Bkhar, article Bkhar, map boiler boiler installation, boiler maintenance boiler unit Bkhar, Bkhar, use boilers

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *